ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Elzen Organisatie Adviseurs, gevestigd in Den Haag. 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder Den Elzen Organisatie Adviseurs de opdrachtnemer verstaan, zijnde de (rechts)persoon die zich heeft verplicht tot het geven van trainingen, coaching of andere vormen van opleiding of ontwikkeling, dan wel tot het verlenen van andere diensten. De opdrachtgever is eenieder die met Den Elzen Organisatie Adviseurs een overeenkomst aangaat tot het afnemen van één of meerdere diensten.

 1. Toepasselijkheid

De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene dienstleveringsvoorwaarden.

Van deze algemene dienstleveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Den Elzen Organisatie Adviseurs dit nadrukkelijk schriftelijk vermeldt of erkent.

 1. Offertes en opdrachtbevestiging

Indien Den Elzen Organisatie Adviseurs in een offerte een opgave doet van de kosten, welke haar dienstverlening in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend. Een door Den Elzen Organisatie Adviseurs uitgebrachte offerte vervalt na 90 dagen.

Bij het uitbrengen van een offerte en / of een opdrachtbevestiging wordt er van uit gegaan dat, de opdrachtgever steeds tijdig, juist en volledig zijn medewerking verleent en de bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de uitvoering van een opdracht van belang zijn. 

 1. Opdrachten

Den Elzen Organisatie Adviseurs verbindt zich om zich naar eer en geweten van haar opdracht te kwijten en deze uit te voeren zoals een deugdelijke beroepsuitoefening betaamt.

Den Elzen Organisatie Adviseurs verplicht zich in het bijzonder tot geheimhouding van alle bijzonderheden waarvan zij in verband met de uitvoering van een opdracht kennis neemt en waarvan het vertrouwelijke karakter haar is medegedeeld of uit de omstandigheden duidelijk had dienen te zijn.

Per opdracht zal tussen Den Elzen Organisatie Adviseurs en opdrachtgever een tarief gelden, vastgelegd in de offerte. 

 1. Levertijd

De levertijd behorende bij een goede uitvoering van de opdracht wordt door Den Elzen Organisatie Adviseurs in overleg met de opdrachtgever contractueel vastgelegd. Wijzigingen in levertijd vinden plaats door overeenstemming hiertoe tussen opdrachtgever en Den Elzen Organisatie Adviseurs en in geval van overmacht als genoemd in artikel 8.

 1. Betalingsvoorwaarden
 • Den Elzen Organisatie Adviseurs brengt het totaalbedrag voorafgaand van het traject waarin de afgenomen dienst wordt geleverd, in rekening bij de opdrachtgever.
 • De betalingstermijn voor de facturen van Den Elzen Organisatie Adviseurs staan vermeld op de geleverde factuur
 • Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente te vermeerderen met 1,5 %. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Den Elzen Organisatie Adviseurs ten name van de opdrachtgever gestelde facturen opeisbaar. De eventuele gerechtelijke en executieve kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Daarnaast is ‘Den Elzen Organisatie Adviseurs’ gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende is verzekerd of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 1. Annulering
  1. Coaching/ individuele begeleiding: indien binnen 24 uur vooraf aan de opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd zal de opdracht in zijn geheel in rekening worden gebracht.
  2. Training/ groepssessie
 • Bij annulering binnen 21 dagen van uitvoering van de opdracht brengen wij 50% van de uit te voeren opdracht in rekening.
 • Bij annulering binnen 7 dagen van uitvoering van de opdracht brengen wij het volledige bedrag voor de opdracht in rekening.
  1. Indien een opdrachtgever met Den Elzen Organisatie Adviseurs overeenkomt diensten af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware overeengekomen diensten afgenomen. Dit omdat de door Den Elzen Organisatie Adviseurs over het algemeen gereserveerde tijd, ruimte en menskracht niet anders kan aanwenden.
  2. In overleg met Den Elzen Organisatie Adviseurs kan de te leveren dienst worden verzet dan wel verplaatst. Hiervoor worden de annuleringsvoorwaarden gehanteerd.
  3. Het in dit artikel genoemde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtgever.
 1. Overmacht
 • Als overmacht aan de zijde van Den Elzen Organisatie Adviseurs gelden alle onvoorziene omstandigheden en onvrijwillige storingen, die het voor Den Elzen Organisatie Adviseurs onmogelijk of uitermate bezwaarlijk maken om de opdracht tijdig en/of onder de overeengekomen voorwaarden uit te voeren.
 • Als overmacht in deze zin gelden in elk geval, doch niet uitsluitend, arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, inbraak, computerstoring of andere calamiteiten op het kantoor van Den Elzen Organisatie Adviseurs, alsmede op het kantoor van derden die door Den Elzen Organisatie Adviseurs bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken, alsmede wanprestatie van deze derden.
 • Overmacht geeft aan Den Elzen Organisatie Adviseurs het recht, tenzij de aard van de opdracht daartegen verzet, de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten. Den Elzen Organisatie Adviseurs kan ook de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen of de uitvoering daarvan opschorten.
 • Overmacht verplicht ‘Den Elzen Organisatie Adviseurs’ niet tot betaling van schadevergoeding (hoe dan ook genaamd)
 1. Aansprakelijkheid
 • Den Elzen Organisatie Adviseurs spant zich in om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Den Elzen Organisatie Adviseurs opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot resultaat van de door Den Elzen Organisatie Adviseurs geleverde dienst.
 • De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid voor de aan Den Elzen Organisatie Adviseurs ter beschikking gestelde gegevens. Den Elzen Organisatie Adviseurs is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
 • Behoudens grove schuld en opzet, is Den Elzen Organisatie Adviseurs nimmer aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de opdrachtgever en/of van derden. Den Elzen Organisatie Adviseurs is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van een van haar ondergeschikten. Indien opdrachtgever aantoont dat schade is ontstaan door nalatigheid van Den Elzen Organisatie Adviseurs is deze aansprakelijkheid de schade door zijn verzekering wordt gedekt.
 • Indien Den Elzen Organisatie Adviseurs ondanks het gestelde lid 1 van dit artikel tot enige schadevergoeding gehouden is, is deze te allen tijde gemaximeerd tot de afgesproken prijs voor de te verrichten werkzaamheden.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Den Elzen Organisatie Adviseurs heeft gemeld. Ieder recht op schade – uitkering vervalt na verloop van een jaar.
 • De opdrachtgever vrijwaart Den Elzen Organisatie Adviseurs voor alle schade die Den Elzen Organisatie Adviseurs mocht lijden als gevolgd van aanspraken van derden die verband houden met door Den Elzen Organisatie Adviseurs geleverde zaken of diensten. Bovendien vrijwaart de opdrachtgever Den Elzen Organisatie Adviseurs voor alle door haar gemaakte kosten en door haar of derden te lijden schade door in opdracht van de opdrachtgever zaken, modellen, tekeningen en dergelijke te gebruiken of toe te passen. Onder schade wordt mede verstaan de schade die ontstaat doordat bij een zodanig gebruik of toepassing rechten van intellectueel of industrieel eigendom van derden worden geschonden. 
 1. Klachten
 • Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door Den Elzen Organisatie Adviseurs verrichte werkzaamheden geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 • Klachten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid kenbaar te worden gemaakt binnen een redelijke termijn. Als redelijke termijn geldt tussen partijen een periode van drie weken, welke ingaat onmiddellijk na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook. Na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst vervalt ieder klachtrecht.
 1. Geschillen

Op de overeenkomst tussen Den Elzen Organisatie Adviseurs en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, zullen geschillen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank dan wel de kantonrechter ter woonplaats van Den Elzen Organisatie Adviseurs, zulks tenzij de wet dit verbiedt.

Algemene dienstleveringsvoorwaarden, vastgesteld 1 oktober 2016,